Rådgivning

Förändringsledning

Conectura leder er igenom er förändringsresa och tar ett aktivt projektledaransvar tillsammans med cheferna i organisationen för att skapa snabb, varsam och varaktig förändring så att ni uppnår era mål. Vi hjälper er också att identifiera behov av förändringar och är gärna med tidigt i processen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en stabil transformation.

Organisations­utredningar

Vi på Conectura hjälper er att utreda behov av utveckling och föreslå nya sätt att organisera sig för bästa effekt. Vi utvärderar er nuvarande organisation vid behov och bedömer vilken förmåga den har att stödja målen med verksamheten. Vi identifierar vilka eventuella brister som kan finnas och föreslår lösningar som är hållbara och effektiva över tid.

Effektivitets­utredningar / analys av arbetsprocesser

Vi kartlägger och analyserar hur arbetsprocesser fungerar idag. Vi gör bedömningar och föreslår förändringar där vi kan hitta effektivare hanteringar och smidigare arbetsätt för att spara tid, resurser och frustration i organisationen. Vi hjälper er helt enkelt att plocka ur gruset ur maskineriet och få allt att rulla smidigare. Dessa uppdrag görs inte sällan genom ett Lean-inspirerat arbetssätt där vi involverar chefer och medarbetare för bästa möjliga resultat och förutsättningar till hållbara förändrade arbetssätt över tid.

Resursfördelning / Pengsystem

Resursfördelning / ekonomistyrning i kommunal sektor är utmanande på många sätt. Inom vissa områden har vi lagstiftning som styr medan andra områden helt behöver formas för att stödja målstyrning och annan styrning av kommunen. Ekonomistyrning när den är som bäst är stödjande, håller sig inom lagens ramar, är transparent och enkel att förstå och förhålla sig till. Vi hjälper er med utvärderingar av befintliga system och att upprätta nya resursfördelningssystem inom t ex skolområdet där lagstiftningen nu snabbt kan ändras och nya förutsättningar kräver omarbetningar av befintliga skolpengssystem.

Uppföljning av fristående verksamhet

(förskolor, LOV, upphandlad verksamhet enl LOU)

Allt mer av kommunernas och regionernas verksamheter upphandlas och eller bedrivs inom ramen för våra valfrihetssystem. Det är viktigt att dessa verksamheter följs upp och utvärderas utifrån ställda krav i lag och i avtal. Ibland kan det vara svårt att hinna med detta inom den ordinarie verksamheten och ibland är det helt enkelt så att det inte finns någon med det ansvaret i kommunen. Då kan det vara skönt att ta in hjälp utifrån för en punktinsats. Conectura hjälper er med detta och ger er en uppföljningsrapport per verksamhet som kommunen sedan kan använda som underlag i sina dialoger med utföraren.

Intern kontroll

Har ni ett system för intern kontroll som ni inte hann genomföra? Eller har ni svårt att helt enkelt få till det där med intern kontroll? Eller får ni ständigt påpekanden från revisorerna att den interna kontrollen behöver bli bättre?
Intern kontroll kan vara ett kraftfullt verktyg för styrningen av en kommun/region eller ett kommunalt bolag. Rätt process och rätt kontroller gör den interna kontrollen relevant och ibland t o m rolig att genomföra. Låt oss på Conectura hjälpa er att hitta rätt och göra den interna kontrollen relevant för just er. Känns det ändå inte roligt att genomföra, överlåt det till oss. Vi kan även genomföra kontrollerna.